Oppsigelse

De fleste arbeidsforhold avsluttes ved oppsigelse, enten fra arbeidsgivers side, eller fra arbeidstakers side. Alternativet til oppsigelse er avskjed, – en langt mer alvorlig avslutning av arbeidsforholdet.

Hvem kan si opp arbeidsavtalen?

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan si opp arbeidsforholdet. Det løper en oppsigelsesfrist for begge parter.
Oppsigelser skal alltid være skriftlige. Dersom oppsigelsen ikke er gjort skriftlig fra arbeidsgivers side, kan den ansatte gå til sak mot arbeidsgiveren innen fire måneder. Oppsigelsen vil da normalt bli kjent ugyldig. Han eller hun kan da også kreve erstatning.

Begrunnelse for oppsigelse:

Oppsigelse fra arbeidsgivers side må kunne begrunnes. Det betyr ikke at en skriftlig oppsigelse er ugyldig dersom det ikke er gitt en begrunnelse, men arbeidstakeren har krav på å få vite årsaken til oppsigelsen på forespørsel.

Oppsigelsen må være saklig, og være begrunnet i enten virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakeres forhold.

Begrunnelse i virksomhetens forhold:

Som eksempel kan det tenkes at virksomheten nedlegger den stillingen som arbeidstakeren er ansatt i, fordi den er overflødig eller at man ønsker å restrukturere  Det kan foretas nedbemanninger for å spare penger (selv om virksomheten ikke går dårlig)

Begrunnelse i arbeidstakers forhold:

Som eksempel på begrunnelse i arbeidstakerens forhold kan vi tenke oss at arbeidstakeren ikke har fulgt sine plikter etter arbeidsavtalen eller hans eller hennes prestasjon ligger langt under det man normalt må kunne forvente av en person i vedkommende stilling. Det kan også tenkes at arbeidstakeren  har opptrådt illojalt overfor arbeidsgiveren (Det foreligger en lojalitetsplikt i alle arbeidsforhold), eller at det foreligger samarbeidsproblemer mellom den ansatte og ledelsen eller kolleger.

Ikke ethvert brudd på arbeidstakers plikter medfører grunn til oppsigelse. Terskelen ligger her høyt, og grunnen for oppsigelsen må være god. Det er et krav om proporsjonalitet mellom bruddet og følgen av denne, noe som innebærer at arbeidsgiveren må vurdere om man kan bruke mindre inngripende reaksjoner, som for eksempel advarsel.

Oppsigelse må skje skriftlig.

Oppsigelse må skje skriftlig.

Dersom en arbeidstaker skal sies opp på grunn av samarbeidsproblemer, vil arbeidsgiveren ha en betydelig plikt til å finne løsninger og oppklare / avklare situasjonen. Terskelen kan her sies å ligge ekstra høyt, og det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det er arbeidstakeren som er årsaken til problemene og at man har gjort de nødvendige forsøk på å løse problemet.

Les også om avskjed, permitteringer og endringsoppsigelse.

Eksterne lenker:

Arbeidsmiljøloven – Lovdata