Tariffestet sluttvederlag kan gi reduserte NAV-ytelser

Gjeldende skatteregler for tariffestet sluttvederlag innebærer at utbetaling av sluttvederlaget kan føre til avkortning i NAV-ytelser.

Frem til 31.12.2015 var det et særskilt skattefritak for sluttvederlag fra sluttvederlagsordningen. Dette innebar at tariffestede sluttvederlag skattemessig ikke ble ansett som arbeidsinntekt og/eller pensjonsgivende inntekt og derfor ikke medførte at ytelser fra NAV ble redusert/avkortet.

Fra 1. januar 2016 ble det vedtatt endringer i skattereglene slik at det tariffestede sluttvederlaget blir beskattet som arbeidsinntekt og anses for å være pensjonsgivende inntekt. Dette medfører at utbetaling av sluttvederlaget vil kunne føre til avkortning i dagpenger, uføretrygd, overgangsstønad til enslig mor/far, overgangsstønad til gjenlevende og AFP i statlig sektor.  Endringene hadde ikke betydning for arbeidsavklaringspenger, siden utbetaling av tariffestet sluttvederlag førte til avkortning også før endringene.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017 ble regjeringen bedt om å sørge for å videreføre praksis med å unnlate å avkorte NAV-ytelser som følge av mottatt sluttvederlag. Det er per i dag ikke vedtatt lovendringer i folketrygdloven, noe som er nødvendig dersom arbeidsinntekt/pensjonsgivende inntekt ikke skal medføre avkortning av de aktuelle ytelsene.

Kilde: NAV